İZMİR ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI
V A K I F  S E N E D İ

MADDE 1 : VAKFIN ADI :

İzmir Atatürk Lisesi Eğitim Vakfı’dır. Kısaca ATALEV olarak anılır.

MADDE 2 : MERKEZİ :

Vakfın Merkezi Atatürk Lisesi binası Alsancak-İzmir’dir. Vakıf , yasa ve tüzüklere uygun olarak , Genel Kurul Kararı ile Türkiye sınırları içinde öngörülecek yerlerde şubeler açabilir.

MADDE 3 : VAKFIN AMACI :

İzmir Atatürk Lisesi’nin mensupları , mezunları ve öğretmenleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek , İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinin özgür düşünce , çağdaş bilim anlayışı ve Atatürk İlkeleri ışığında yetişmelerini sağlamak , İzmir Atatürk Lisesi’nin bina ve eğitim olanaklarının geliştirilmesi , arttırılması ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak , yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde Türk Milli Eğitimini geliştirmeye yönelik olarak temel eğitim , orta öğretim ve öğretim Kurumları ve bunlara bağlı birimler açmak ve bunların kuruluş ve devamlılıklarını sağlamaktır. Vakıf herhangi bir şekilde siyasi faaliyette bulunamaz.

MADDE 4 : FAALİYET KONULARI :

Vakıf , üçüncü maddede belirlenen amacını gerçekleştirebilmek üzere başlıca şu faaliyetlerde bulunur ;
a) İzmir Atatürk Lisesi bina ve tesisleri ile Vakfın sahip olduğu varlıklarının yenilenme ve onarımlarına , eğitim ve öğretim araç ve gereçlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak veya doğrudan gerçekleştirmek ; okul ve yüksek öğrenim kurumları yönetimlerinin planlanması doğrultusunda dershaneler açmak , laboratuvarlar kurmak ve geliştirmek ,
b) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde temel eğitim ve orta öğretim kurumları açmak,
c) Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurumları açmak ,
d) Amacı gerçekleştirmek üzere her türlü tesisler , iktisadi işletmeler , ortaklıklar kurmak ve çalıştırmak , gerektiğinde diğer vakıflar , özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak ,
e) Yoksul fakat yetenekli ve başarılı öğrencileri korumak , eğitim ve öğrenimlerini tamamlayabilmelerine yönelik burslar , krediler , özendirme ödülleri vermek , öğrenim sonrası eğitimi için gerekli merkez ve tesisleri kurarak yetişkinlere yönelik eğitimi özendirmek , lisans üstü ve uzmanlık çalışmaları için destek vermek ,
f) Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilim , teknoloji ve kültür alanlarında üstün başarı sağlayanlara araştırma yardımları ve kredileriyle başarı burs ve ödülleri vermek , bilimsel , sosyal kültürel alanlarda hizmet sunacak kültür merkezleri kurmak ve işletmek , İzmir Atatürk Lisesi ve vakıf eli ile kurulacak eğitim ve öğretim kurumları ile sportif alanlarda hizmet verecek kuruluşlara yardım etmek ,
g) Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür , bülten , CD , VCD , DVD , Film , dergi , gazete , katalog ,kitap vs. yayınlamak , konferans , panel , sempozyum , açık oturum , forum , sergi , yaz kampları , şenlikler , yarışmalar , geziler , bilimsel toplantılar düzenlemek ,
h) Öğrencilerin okul sonrası yaşamlarında da aralarındaki bağlılık ve dayanışmayı sürdürecek önlemleri almak ve bu amaçla insan kaynakları , sosyal etkinlikler ve yayın alanlarında çalışmalar yapmak ; tesisler kurmak işletmek ve yaşatmak ,
i) Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer işlem ve çalışmaları yapmak ,

MADDE 5 : VAKFIN ORGANLARI :

Vakfın organları şunlardır :
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu

MADDE 6 : GENEL KURUL :

a) Kurucu üyeler ,
b) İzmir Atatürk Lisesi Müdürü ,
c) İzmir Atatürk Lisesi Öğretmenler Kurulu’nun kendi aralarında seçecekleri 3 kişi ,
d) Atatürk Lisesi’nde öğrenim görmüş olanlardan Yönetim Kurulu’nca üyeliği kabul edilenler ,
e) İzmir Atatürk Lisesinde Öğretmenlik yapanlar ile Okul-Aile Birliği ve Koruma Derneği yönetim kurulu üyelerinden , yönetim kurulunca üyeliği kabul edilenler
f) Miktarı Genel Kurulca saptanacak kadar mal , para yada değer yardımında bulunacak özel ve tüzel kişilerden üyeliği yönetim kurulunca kabul edilenler ,(d) ve (e) fıkralarında belirtilenler de üyeliği yönetim kurulunca kabul edilmeyenler ilk genel kurul toplantısında itiraz edebilirler. Genel Kurul kararları kesindir.
g) Onur üyeleri.

MADDE 7 : ONUR ÜYELERİ :

Yönetim Kurulu’nun önerisi ve genel kurulun onayı ile vakfa büyük ölçüde maddi ve manevi yardımda bulunmuş veya bilim ve sanat alanında değerli hizmetler yapmış , Ulusumuzun sosyal ve kültürel yaşantısında etkin ve yararlı çalışmalarda bulunmuş kişiler vakfa onur üyesi yapılabilirler. Onur üyeleri genel kurul toplantılarına katılırlar , fakat oy kullanmazlar.

MADDE 8 : GENEL KURULUN GÖREVLERİ :

Genel Kurulun başlıca görevleri şunlardır ;
a) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek ,
b) Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek ,
c) Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve kesin hesap cetvellerini incelemek ,
d) Denetleme Kurulu raporunu incelemek ,
e) Yönetim Kurulu ile denetleme kurulunu ibra etmek ya da ibra edilmemesi durumunda haklarında gerekli işlem için karar vermek ,
f) Bir yıl sonraki tahmini bütçeyi ve yönetim kurulu kararlarını inceleyip onaylamak ,
g) Yönetim Kurulunca belirlenecek gündem maddelerini ve ayrıca vakfın gelişmesine katkısı olacak önerileri görüşmek ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ,
h) Vakıf senedinde gerekli görülen değişiklikleri yapmak ,
i) Vakfın tasfiyesine karar vermek ,
j) Görev süresi sona ermiş Vakıf başkanlarından uygun görülenlere “Onursal Başkanlık” unvanı vermek ,

MADDE 9 : GENEL KURUL TOPLANTISI :

Vakfın olağan toplantısı her yılın Nisan ayı içinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek bir günde yapılır.
Genel Kurul , üyelerden 1/3’nün yazılı isteği yada vakıf başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Her iki halde de toplantı tarihi , saati , yeri ve gündemi en az on günden önce gazete ile ilan edilir ve on gün önceden üyelere yazılı olarak da bildirilir.
Olağan toplantı için üyelere gönderilen çağrı yazısına , gündem , bilanço , çalışma ve denetleme raporları ile bütçe eklenir. Olağanüstü toplantılar için yapılan çağrıda gündem bildirilir.
Genel Kurul , üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa toplantı , bir hafta sonra aynı yerde ve saatte yapılmak üzere ertelenir. İkinci toplantıda en az 25 üyenin katılması ile yetinilir.

MADDE 10 : Genel Kurul toplantısını Vakıf Başkanı açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazman seçilir. Bundan sonra gündem uygulanır. Kararlar katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Genel Kurul tutanağı , Başkanlık Divanı tarafından imzalanır.

MADDE 11 : YÖNETİM KURULU :

Yönetim Kurulu aşağıda belirlenen üyelerden oluşur :
a) İzmir Atatürk Lisesi Müdürü
b) Genel Kurulca seçilen on üye.
Yönetim Kurulu kendi arasından gizli oyla bir Başkan , bir Başkan Yardımcısı , bir Yazman ve bir Sayman seçer. Okul Müdürü kurulun doğal üyesidir. Yokluğunda yerini Müdür Vekili alır. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca vakıf üyeleri arasından iki yıllık süre için seçilirler. Bu üyeler görev süreleri bittiğinde yeniden seçilebilirler. Mazeretsiz olarak üç defa arka arkaya toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çıkarılmış sayılır. Çeşitli nedenlerle (b) bendinde belirtilen üyeliklerden birisi boşalırsa yönetim kurulu boşalan üyeliğe ilk toplanacak Genel Kurulun onayını almak üzere ilk yedek üyeyi davet eder. Ancak bu suretle Kurula katılan üye yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

 

MADDE 12 : YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI VE KARARLARI :

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa belirlenecek bir günde toplanır. Gerektiğinde başkanın veya 2 üyenin göstereceği lüzum üzerine ara toplantılarda yapılabilir. Toplantıyı , başkan bulunmadığı zaman ikinci başkan yönetir.
Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve karar verir. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır. Ancak taşınmaz mal , tahvil , hisse senedi gibi taşınır mallar alınması ve satılması , istikraz akdi , yönetmeliklerin yapılması ve değiştirilmesi , yeni işletme tesis ve yatırım yapılması , vakıf mal varlığının gelir getirmek amacıyla aktarılması ve Yönetim Kurulu’nun kendi arasındaki görev bölümü konularında üye tam sayısının yarıdan fazlasının olumlu oy kullanılması şarttır.

MADDE 13 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

Yönetim Kurulu , Vakfı üçüncü kişilere karşı temsil etmek , yasaların ve Vakıf senedinin yüklediği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrıca ;
a) Vakfın amacının gerçekleşmesi ve Vakıf Senedinde yer alan çalışmaların yürütülmesi için gerekli ve yararlı gördüğü her türlü önlemi almak,
b) Vakıf çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlayacak yöntemleri belirlemek ,
c) Genel Kurulca alınan kararları uygulamak , yapılan önerileri göz önüne alarak çalışmalarda bulunmak ,
d) Maddi değer taşıyan her türlü hakları devir ve satın almak , veya bunları devretmek ,
e) İntifa ve sükna hakkı dahil olmak üzere mülkiyetten gayrı ayni hakları veya mal varlıklarını iktisap etmek ve bunlar üzerinde mülkiyet hakkının tanıdığı hukuksal tasarruflarda bulunmak ,
f) Her türlü karşılıklı ve karşılıksız istikrazlarda bulunmak ,
g) Her türlü tesis ve ortaklıkları kurmak , bunları işletmek işlettirmek veya kurulmuş ortaklıklara katılmak , ayrılmak ve bunlar katında Vakıf temsilcilerini seçmek , Vakfın kuracağı eğitim kurumlarının yöneticilerini ve diğer personelini belirlemek , atamalarını yapmak , görev ve yetkileri ile çalışma yöntemlerini ve akademik niteliklerini belirlemek , ilgili yönetmelikleri hazırlamak ,
h) Çalışma programlarının gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli parasal olanakları hazırlamak , iş ve yönetim planlarını hazırlamak , personelin atanması ile yetki , sorumluluk ve ücretlerini saptamak ve gerektiğinde Vakıf ile ilişkilerini kesmek ,
i) Vakfın amacına uygun olarak ve yasal sınırlamalar çerçevesinde her türlü taşınır ve taşınmaz malları satın almak , kiraya vermek , kiralamak , bunlar üzerinde ipotek dahil her türlü teminat işlemleri ve hukuksal tasarrufları yapmak ,
j) Yardım kampanyalarının en etkili biçimde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almak ,
k) Bütçe ve bilanço ile gelir-gider çizelgelerini ve yapılan işlerin raporlarını hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak ,
l) Vakfın idari kadrolarını , gelecek dönemin tahmini bütçesini ve Vakıf Senedinde yapılması düşünülen değişiklik taslakları , yönetmelik taslaklarını hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak ,
m) Vakfın amaç ve hedefleri konusunda yapılan ya da yapılması düşünülen çalışmaları çeşitli şekillerde öğrencilere ve kamu oyuna duyurmak ,
n) Vakfın amaç ve hizmet konuları doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Vakıf üyeleri arasından ya da dışarıdan seçilecek uzman danışmanlardan oluşacak komisyonlar kurmak , hazırlayacakları raporları incelemek ve karara bağlamak ,
o) Vakıf çıkarlarını korumak için davalar açmak , takiplerde bulunmak , gerektiğinde sulh olmak , ibra etmek ,
p) Vakıf leh ve aleyhine açılmış ve açılacak dava ve takiplerde Vakfı temsil etmeye yetkili vekilleri atamak ,
r) Her türlü taşınır ve taşınmaz mal bağışlarını kabul etmek ,
s) Vakfa bağış , vasiyet ve yardımlarda bulunacaklara onur belgesi vermek , Vakfın kuracağı her türlü tesise kurucuların ya da gerekli görülenlerin adlarını vermek ve bunu plaketlerle veya başkaca uygun şekillerle belirlemek ,
ş) Vakfın idari kadrosuna atamalar yapmak , uygun gördüğü görevlilere imza yetkisi tanımak ,
t) Vakfın çalışmalarının düzenli olarak yürütülebilmesi bakımından personelin eğitimini sağlamak ,

MADDE 14 : DENETLEME KURULU :

Denetleme Kurulu Genel Kurulca iki yıllık süre için seçilen üç asil , üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler.

MADDE 15 : DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ :

Denetleme Kurulu , Genel Kurul adına vakfın çalışma ve hesaplarını denetler , mali konularıyla ilgili defter ve hesap belgelerini inceler , hesap dönemi sonu itibariyle düzenleyeceği raporu Genel Kurul
toplantısından en geç yirmi gün önce Genel Kurul üyelerine yollanmak üzere yönetim kuruluna verir.

MADDE 16 : VAKFIN TEMSİLİ :

Vakfı gerek idari gerek hukuki alanda resmi makamlar ve üçüncü şahıslara karşı Genel Kurul veya Yönetim Kurulu’nun kararları doğrultusunda olmak kaydı ile Vakıf Başkanı temsil eder. Başkanın herhangi bir nedenle bulunmaması halinde 2.Başkan bu görevi yerine getirir.

MADDE 17 : ÜCRET VE HUZUR HAKKI :

Yönetim Kurulu üyeleri , bu görevleri dolayısıyla , ücret ve huzur hakkı almazlar , ancak görevle bir yere gönderildiklerinde gidip gelme , yolluk ve ikamet masrafları harcama belgeleri karşılığı vakıfça ödenir.

MADDE 18: VAKFIN İÇ ÖRGÜTÜ :

Vakıf bir genel sekreter idaresi altında gereken sayıda ve yetenekte memur ve hizmetliden oluşur.
Genel sekreterin atanmasını yönetim kurulu yapar. Gerektiğinde genel sekreter yönetim kurulu üyeleri arasında seçilebilir. Bu takdirde genel sekreter atanan kişinin yönetim kurulu üyeliği düşer.
Yönetim Kurulu , gerekli göreceği görevlerin yerine getirilip izlenmesi için en çok üç kişiden oluşan icra komiteleri kurabilir.
Komitelerin başkanlığını Yönetim Kurulu üyelerinden biri üstlenir. Diğer üyeler işin gereğine göre vakıf üyelerinden uzmanlık esasına göre seçilir. İcra Komitesinin görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca saptanır.

MADDE 19 : VAKFIN SERMAYESİ :

Vakfın kuruluşundaki sermayesi (1.725.544.-) Bir milyon yedi yüz yirmi beş bin beş yüz kırk dört Türk Lirasıdır.
Ancak , Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzükte değişiklik yapılmasına ilişkin tüzüğün 37.maddesine uygun olarak mal varlığı , anılan tüzükte öngörülen miktara tamamlanacaktır.
Vakfa bağışlanacak para , pay senedi , tahviller ve taşınmaz mallar vakfın sermayesine eklenir.

MADDE 20 : VAKFIN GELİRLERİ :

Vakfın gelirleri şunlardır :
a) Üyelik ödentileri ,
b) Bağışlar , vasiyetler ve yardımlar ,
c) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler ile yararlanma payları ,
d) Vakfın sahibi ya da ortağı olduğu her türlü iktisadi işletme , şirket ya da diğer ortaklıklardan elde edilecek gelirler ,
e) Her türlü toplantılar , geziler , gösteriler , sergiler , çekilişler yayınlar ve kermeslerden elde edilecek gelirler,
f) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden ve hakların kullanılmasından elde edilecek kira, faiz , prim , temettü , komisyon ve diğer gelirler ile bunların satışlarından sağlanacak değer artışları ,
g) Çeşitli gelirler (Çelenk ,ilan vs.)

MADDE 21 : VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİSİ VE HARCANMASI :

a) Vakıf , kar amacı gütmez , yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 80 i Vakfın amacına uygun olarak eğitim , sosyal ve kültürel hizmetlere , en fazla % 20 si de yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ve mal varlığını arttıracak yatırımlara tahsis edilebilir.
b) Vakfın kuracağı her türlü eğitim kurumlarının kuruluş ve işletilmesi amacıyla sağlanan bağışlar ve edinimler ayrı ayrı bağımsız fonlarda toplanır ve değerlendirilirler ,
c) Vakıf tarafından kurulacak eğitim tesislerinde kapasitenin en az % 10 u tercihan İzmir Atatürk Lisesi mezunu , maddi olanaktan yoksun yetenekli öğrencilere tahsis olunur.
d) Vakıf personeline yapılacak her türlü ödeme ve sosyal yardımlar ile Vakıf amaçlarına uygun görevlerin yürütülmesi için yapılacak tüm cari harcamalar , yatırımlar ile işletmeler için konulacak sermayeler ile yıllık çalışma ve bütçe esasları yukarıda belirlenen oranlar çerçevesinde Yönetim Kurulunca saptanır. Vakıf gelirlerinin harcanmasında yıl için Vakıf amaçları içinde kalmak ve bu amaçları gerçekleştirmek için değişiklikler yapılması ve gerekçeli raporlara dayanmak koşuluyla gerektiğinde fasıllar arası aktarmalar Yönetim Kurulunca yapılır.

MADDE 22 : YEDEK AKÇEDEN HARCAMA :

Zorunlu hallerde Yönetim Kurulu yıl içinde yedek akçeden harcama yapılmasına karar verebilir. Bu miktar yedek akçenin % 10’unu aşamaz. Bu takdirde yıl sonunda kullanılan miktar yedek akçeye eklenir , yedek akçe tamamlanır.

MADDE 23 : FONLAR ARASINDA AKTARMA YAPILMASI :

Genel Kurulun verdiği yetki ile Yönetim Kurulu bütçede fonlar arasında aktarma yapabilir.

MADDE 24 : DEFTERLER :

Vakıflar tüzüğünün öngördüğü defterler tutulur.

MADDE 25 : VAKFIN TASFİYESİ :

Vakfın amaçlarının gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi veya Yönetim Kurulunca alınacak önlemlere rağmen , vakfa tahsis edilen malların 5 yıl sonunda vakfın gayesine yeterli olmaması halinde Yönetim Kurulu tarafından vakfın tasfiyesi genel kurulun onayına sunulur. Mahkeme tarafından gerekli görüldüğü takdirde de vakfın tasfiyesine gidilir. Tasfiye kararı üzerine Genel Kurul veya mahkemece seçilecek üç kişilik kurul tasfiyeyi yapar.
Bu durumda tasfiye ilgili yasaların hükümlerine uygun olarak yürütülür.

Go to top