O K U L U M U Z U N   Ö Ğ R E T I M   K A D R O S U
İzmir Sultanisi DÖnemi


16 TeŞrinevvel 1326(29 Ekim1910)-1923
14 muallim ile 23 ÇeŞit ders verilmiŞtir(14).1912-13 dÖneminde 21 ÖĞretmen ÇalıŞmıŞtır(9), Ayrıntılı bilgi yoktur. DeĞiŞik kaynaklardan derlenmiŞ bilgiler aŞaĞıdadır(9,14,18,25,26)
Adı                                                    Dalı                             ÇalıŞtıĞı yıl
Kemal Bey Md. Yrd.                                                           1908-1919-20
Şemsettin GÜnaltay  Md. Yrd.  1911-12 dÖneminde
Ahmet HaŞim                                 Fransızca, Edebiyat             1908-12
Halit Ziya UŞaklıgil                        Fransızca                              1910-12
Mahmut Zihni                                 Fransızca                             1911-23
Hayri Mehmet Culum(yd.Sb.)        Fransızca                             1919-21
Milaslı Gad Franko                         Fransızca                            1910-*
Adaut Ef.                                         Fransızca                           1911- 12
Hasan Vasfi                                     Fransızca                            1920-21
Hasan RÜŞtÜ                                    Fransızca                           1913-26
Ahmet Talat                                      Fransızca ,Felsefe             1914-17
Kenan                                            Fransızca                             1911-23
David ef.                                        Fransızca                              1911-19
Ahmet Talat Onay(Çankırı milve(           Edebiyat                            1910-19
Rasim HaŞmet                                   Edebiyat, Felsefe             1911-15
İsmail Habip SevÜk                          Edebiyat                             1918-20
Esat Bey (Çınar) 1914 mezunu        Edebiyat                            1911-30
 Yusuf Ziya OrtaÇ                             Edebiyat                             1910-?
Ali ef.                                               TÜrkÇe                                 1911-19
Turgut Bey                                       TÜrkÇe                                1911-23     
Yusuf Rıza                                  Dini Temel Bilgiler , FarsÇa     1910-11
Hulusi                                              Ulumu diniye                       1910-11
Nadir                                                 Ulumu Tabiiye                   1910-11    
Mehmed Sabri                                Ulumu diniye,Hendese        1910- 19   
Abdullah Efendi                      Din hocası ,medeni kanunlar    1911-19-21
İbrahim Bey                                     Din Bilgisi                         1911-23
Hoca Kazım Ef.                               Din bilgisi                         1910-11
Vasıf Bey                                         Din Bilgisi                        1911-12
ŞÜkrÜ Bey (SaraÇoĞlu)                   Riyaziye                            1910-12
Nazmi İlker                                      Riyaziye                            1910-34
Nazmi Bey                                        Riyaziye                           1911-23
Ahmet Hilmi  Bey                            Riyaziye                             1911-23
Enver                                                Riyaziye                            1911-23
HÜseyin Avni (Kayral)                   Hesap,riyaziye                      1910-23
Ahmet Özeren                                 Riyaziye                             1911-23
Celal Hoca (Saygın)                      Riyaziye                              1911-23
Ahmet Üner                                     Riyaziye                             1911-23
Kemal                                               Tarih                                  1910-23
Tahir Bey                                         Tarih                                   1911-23
Ali Nazmi                                      farisi, tarih,coĞrafya               1911-23
Abdullah Bey (SÜtoĞlu)                   FarsÇa                                 1911-23
Adı                                                  Dalı                                 ÇalıŞtıĞı yıl
Rıfkı  Şefik  Bey                               FarsÇa                                 1910-19
Abdullah SÜtoĞlu                           Farisi                                      1911-23
Nuri  Bey   Tozkoparan                 Beden Terbiyesi                     1911-23   
Melikyan Ef.                                    Beden EĞitimi                      1911- 19                                                   
Mustafa Necati(ÇiftÇi)                      Tabiiye                                  1911-22   
Mehmet Esat                                    Tabiiye                                1911-23
Fuat Bey                                         Kanunlar ,ulumu tabiiye       1910- 11      
İliya Ef.                                            Kozmograya                        1910-  ?
İliya Ef.                                            Makine bilgisi                       1910-  ?
Selahattin  Bey                                 Kimya                                 1911-19
Necati bey                                       Kimya                                   1911-19
Mehmet Şevket                               Kimya                                  1911-23
Mahir                                               Kimya                                  1911-23
Yusuf Rıza Bey                               ArapÇa                                1910- 11
Halil Bey                                     ArapÇa, CoĞrafya                    1910- ?
Faik Bey                                           ArapÇa                               1910-19
HÜseyin HÜsnÜ Ef.                          ArapÇa                                1910-  ?
AbdÜlkadir Ef.                                 ArapÇa                                1911-12   
Adil Ef.                                            GÜzel Yazı                          1910-11
Şakir                                                HÜsnÜ Hat                         1911-23
Mehmet Hayri                                 HÜsnÜ-Hat                         1911-23
Adil                                                 HÜsnÜ Hat                          1911-23
Mr. Witall                                        İngilizce                              1911-12
Ziya bey (ŞÖlen)                            CoĞrafya                              1911-19
Muhittin bey                                     Tarih                                  1911-19
Kasabalı Şevket                              Tarih                                   1911-23
İbrahim Ethem                                Kasvanin                             1911-23
İsmail Sıtkı                                      Kavanin                               1911-23
Naci                                                 Kavanin                               1911-23
İbrahim Ethem                               Kasvanin                               1911-23
İsmail Sıtkı                                     Kavanin                                 1911-23
Tevfik Nevzat                                  Kavanin                                1911-23
Abdullah Efendi                            Kanunlar                                 1911-12
Mithat bey                                       Rumca                                 1911-?
SÜleyman Hatem                            Kitabet                                   1911-23
Selim Sırrı Tarcan                         Beden eĞitimi                          1919-23
Muhiddin Ef.                                   Resim                                     1911-19
Pizani Ef.                                         Resim                                    1911-12
Nejat bey                                          Resim                                   1922-?
İsmail ZÜhtÜ                                    MÜzik                                     1910-22
Ali Rıza ef.                                    Okul İmamı                              1911-19