İdadi ve Sultani Dönemi Öğretmenleri

O K U L U M U Z U N   Ö Ğ R E T I M   K A D R O S U
1885-1910 İdadi Dönemi
           1895-1910 arasında 24-30 çeşit ders 15-17 muallim ile verilmiştir(14). 1886-88 dönemi 5 yıllık idadi, 1988-1910 dönemi 7 yıllık idadi dönemidir(26).
Adı                                              Dalı                                 Çalıştığı yıl
Yusuf Rıza  Md Yrd.  1906-08 döneminde
Şerif Efendi                               Güzel Yazı,                           1886-88
Mahmut Esat Efendi                 Hesap, Mecelle                    1886-96
Hemaza-seb Ef.                         Hesap ,Kimya                      1875-1910
Hemaza-Seb ef.                      Tarihi Tabii’nin başlangıcı     1886-88
Hemaza-seb ef.                         Saha ölçümü usulu             1907-10
Sami Ef.         “                  Hesap Hendese, Güzel Yazı        1886-88 
Hüseyin Rasih                         Fen Bilgisi Hendese             1895-900
Şevket Bey                                Rriyaziye                              1888-908
Celal Hoca                                Riyaziye                                1888-908
Abdullah Ef.                             Riyaziye                                1898-900
Ahmet Nazmi Ef.                       Riyaziye                               1908-11
Enver Bey                                  Riyaziye                               1908-11
Ali Nazmi                    Hesap,farsça coğrafya                       1888-911
Mehmet Tevfik                        Hendese ,Fransızca              1895-98
Halit  Bey (Ziya uşaklıgil)        Fransızca                              1886-893
İliya  Janidis Ef.                       Fransızca                             1888-1910
Mustafa Rahmi                         Fransızca                            1988-98
Vasfi Bey                                     Fransızca                         1908-11
Kenan Bey                                  Fransızca                         1908-11
Hamdi Bey                                         “                                 1908-11
İsmail Hakkı ef.                      Tarih, Fransızca                    1888-900
Abdi İbrahim                           Kainatın oluşumu                  1901-05
Cemal ef.                               Dünyanın tabakaları               1886-88
Saim Ef.                              Osmanlı Tarihi,Coğrafya           1886-88
Adı                                              Dalı                                 Çalıştığı yıl
Abdurrahman Bey                   Tarih                                      1888-93
Yusuf Rıza                                Tarih                                    1888-910
Tahir Bor                                  Tarih                                     1888-908
Cemal Ef.                                  Tarih                                    1900-04
Şevket Bey  kasabalı                  Tarih                                  1908-11
Mahmut Esat (Bozkurt)?         Cebir, Tarihi Tabii                  1888-908
Zekeriya Bey                            Coğrafya                               1888-908
Ferit Ef.                                    Coğrafya                               1888-1910
Ziya Yamanlar                         Coğrafya                                1888-908
Rauf                                         Coğrafya.yurt bilgisi              1988-98
Mehmet Sait efendi                  Arabi ,Umumi Coğrafya        1888-1910
Hafız Sabri effendi                  Arabi,Farisi                             1886-88
Yusuf Rıza                                Arapça, Farsça                      1901-04-10
İsmail Bey                            Arapça, Farsça                            1888-908
Faik Bey                             Arapça, türkçe                               1888-910
Zekai Bey                           Resmi yazışma ,iktisat                   1888-908
Bay İzzet                                   “             “                                1888-910
Fuat Uğural                             Ulumu Tabiiye                           1888-908
Hamzasip Haki                        Kimya ve Riyaziye                    1888-910
Abdullah Neşet                         Kimya ve Riyaziye                   1895-98
Mehmet Hamdi                        Fen bilgisi, Hesap                    1895-1901
Mehmet Hayri                       =emanlıca, hüsnü hat                1890-92
Mühendis Ahmet Bey              Fizik, kimya, riyaziye                1888-908
Mahir Bey                                     Kimya                                  1908-11
Tabip Ethem Bey                          Kimya                                  1895-900
Şemsettin Ef.                                Kimya ,fen bilgisi                 1905-10
Müfit Bey                                     Kimya ,riyaziye                     1905-07
Tevfik Nevzat            Osmanlıcat-Kavaidi Hususiye                   1988-908
Veli Bey                                        Edebiyat                             1888-908
Menemenlizade Tahir Bey          Edebiyat                              1988-908
Adı                                                     Dalı                           Çalıştığı yıl
Bıçakçızade Hakkı Ef.                 Ahlak ,edebiyat                   1888-905
Süleyman bey(tuser)                    İhsaiyat-Edebiyat               1888-908
Sabri ef.                                        Türkçe                                1988-908
Abdullah Sabri                      Ulum-i Diniye,farsça                  1900-910
Abdullah Ef.                             Fıkıh  Osmanlıca                    1898-900
Hüsnü Ef.                                    Türkçe                                 1907-10
Rahmi Bey                                        “                                     1907-10
Muvaffak Sabri                            Türkçe                                 1908-11
Nevzat efendi                              Osmanlıca                           1888-908
İsmail Naili bey                         Tarih ,kanunlar                       1895-98
Avukat İsmail Sıtkı                       Kanunlar                             1888-908
Naci Bey                                         Kanunlar                          1908-11
Abdullah bey                                  Kanunlar                           1908-11
Veysi ef.                                          Kanun lar                         1898-900
Namık Ef.                                      Kanunlar                            1900-01
Müfit Bey                                      Kanunlar                             1905-1910
Ressam Kadri  Kağıtçı                   Resim                                1888-908
Konçiyan Efendi                          Resim                                   1886-88
Saim Ef.                                        Resim                                 1898-904
İsmail Zühtü                                 Müzik                                   1910-11   
Ahmet Fuat                                Hikmet-i Tabiiye                     1908-11
Tevfik Bey                                  Hikmet-I Tabiiye                     1888-908
Necati Çiftçi                               Ulumu Tabiiye                         1908-11
Dr.Mustafa Enver                       Hıvzıssıhha                            1888-908
Şemseddin Ef.                     Türkçe,sağlığı koruma                  1905-10
Kostaki efendi                               Rumca                                 1891-95   
Midhat Ef                                      Rumca                                 1888-910
İliya Ef.                                          Rumca                                1901-907
Mehmet Zihni                       Rumca,Fransızca                        1890-901
Mahmut Şevket          Hey’eti Müsellesat , cebir ,Kimya           1890-904
Adı                                              Dalı                                    Çalıştığı yıl
Mehmet Sabri                    Hendese,  Arabi                            1895-910
Hulusi Ef.                            Arapça,Ulumu-Diniye                  1908-911
Nadir Bey                                            “                                   1908-911
Hafız Ali                                          Arapça                             1908-911
Ferit Bey                                          Arapça                            1908-911    
Mustafa Nuri Ef.                         Arabi ,farisi                           1895-98
Mehmet Rauf Ef.                        Arapça, Farsça                     1900-901
Kürt Sait Ef,                                Arapça, Farsça                     1902-908
Mehmet Sait Ef.                               Farisi                               1898-907
Tabip Mustafa Nuri                Tarihi tabii                                 1895-900
Tahir Kenan                            Yapı Usulu                                1895-98
Abdullah Ef.                            Türk Kaideleri ,fıkıh                   1895-98
Hacı Şakir                                Güzel Yazı                              1895-907
Mehmet Şevket                         Defter Tutma Usulu                1895-901
Müfit Bey                                     Defter Tutma usulu               1907-10  
Edip Veyusi Bey                      defter tutma ,kavanin               1898-900
Hacı Mustafa                           Ulum-ı Edebiye                        1898-900
Şehbaz Ef.                               Coğrafya                                  1898-900
Abdi Namık                             Fizik, kimya                              1900-907
Mehmet Şevket                       İktisat , imar bilgisi                   1900-904
Nikolaki Ef.                             Resim                                        1895-98
Muhtar Bey                                  Resim                                  1904-910
Muhiddin Bey                                 Resim                               1908-11
Mansunizade Şaid   Bey         Fıkıh ,ulumu diniye                  1895-98
Hacı Mustafa Ef.                    Fıkıh                                         1900-910
Hayri Bey                                 Din Bilgisi                                1888-908
İzzet Bey                                  Cebir                                      1900-910
Hafız Ali Haydar                    Cebir                                          1900-01
İliya Ef.                                        Kimya ve riyaziye,cebir        1907-910
Mehmet Rauf                         Fransızca                                  1901-904
Adı                                              Dalı                                 Çalıştığı yıl
Mehmet Ali                            Türk Kaideleri                             1901-04
 İliya Ef.                               Makina bilgisi,kozmografya          1907-10
Yusuf Ziya                             Sanayi ve ticari Coğrafya           1901-908
       “                        Muhasebe Usulleri,sanayi makinaları      1901-908
Yusuf Ziya                                  Ticari mallar                            1902-08
Yusuf Ziya                                  Ahlak,Türk kaideleri                1904-910  
Zekeriya Ef                                  Ziraat bilgisi                           1901-1907
Ohannes Ferit                     Fenni Tedbir                                  1890-98
Nuri  Bey   Tozkoparan?                Beden Terbiyesi                  1908-11  
Selim Sırrı Tarcan                          Beden Eğitimi                      1908-10      
Şükrü Saraçoğlu                           Riyaziye                                1908-11
Ahmet Haşim                         Fransızca                                  1910-11
Kemal                                  Tarih                                           1908-11
Rasim Haşmet                      Edebiyat                                      1908-11
Nazmi İlker                          Riyaziye                                       1908-11
Hüseyin Avni                      Hesap                                           1908-11
Ahmet Hilmi                      Hendese                                        1890-98


İstai Nikolaki                     Resim                                            1890-92

İbrahim Ethem                 Kavanin
İsmail sıtkı
Ahmet Üner                      Riyaziye
Kemal                               Tarih                                              1910-23
Hüseyin Avni Kayral         Hesap                                           1910-23